Prof. PhDr. Ján komorovský, CSc.

Ján Komorovský bol slovenský religionista, etnológ a slavista (rusista).

Narodil sa 2. júna 1924 v Trenčíne, zomrel 20. marca 2012 v Trenčíne.

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1945 - 1951).

Na FiF UK pôsobil v rokoch 1954 - 1959 (Katedra ruského jazyka a literatúry) a 1969 - 1975 (Kabinet etnológie), dvakrát musel pre politické dôvody z fakulty odísť. V dôsledku zmeny politických a spoločnských pomerov bol rehabilitovaný a mohol sa vrátiť na FiF UK. Od akademického roku 1990/1991 viedol kurzy z religionistiky na Oddelení dejín a teórie kultúry Katedry estetiky.

V roku 1992 sa vďaka nemu po prvýkrát v dejinách Slovenska religionistika stala samostatným vedeckým odborom s akreditáciou pre všetky stupne vysokoškolského štúdia. Na Katedre etnológie bolo vtedy vytvorené Oddelenie religionistiky. Z neho v roku 2003 vznikla samostatná Katedra porovnávacej religionistiky, ktorej vedúcim sa stal jeho žiak Milan Kováč.

V roku 1992 založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.